MŠ Žilinská

Třída Berušky

Ve třídě Berušky s dětmi pracují:
paní učitelka Mgr. Jarmila Hozová
paní učitelka Dáša Ulrychová

Atmosféra třídy je srdečná a přátelská, prohlubujeme vzájemnou důvěru mezi dětmi, učitelkami a rodiči.
Ve třídě Berušky rozvíjíme všechny stránky osobnosti, podporujeme individuální potřeby a schopnosti.
Dětem se věnujeme individuálně i ve skupinách. Při práci využíváme prožitkové, sociální, situační učení a učení hrou. Připravujeme aktivity zaměřené na rozumovou, hudební, výtvarnou, jazykovou, literární, pohybovou aktivitu dětí.
Vytváříme dostatečný prostor pro rozvoj řečový i grafomotorický, a tím děti připravujeme na povinnou předškolní docházku a pro vstup do ZŠ.

Děti vedeme k zodpovědnosti za své chování, jednání stanovením vlastních pravidel třídy. Třída je vybavená relaxačními hudebními nástroji, které vedou děti k pocitu vnitřního klidu, soustředění a celkové koncentraci.
Ve třídě se staráme o akvárium se žabičkami, tím děti vedeme k lásce k přírodě a péči o ni.