MŠ Žilinská

Třída Koťátka

Třída Koťátka se nachází v druhém podlaží a vzdělává se zde 27 dětí od 3 do 7 let.
Ve třídě Koťátka s dětmi pracují:

paní učitelka Kateřina Vošvrdová, DiS.

paní učitelka Kristýna Kubíková, DiS.

Děti učíme

spolupráci, toleranci a kamarádské vztahy

Našim posláním je vytvořit ve třídě přátelskou atmosféru a vést děti k vzájemné důvěře, pochopení, respektu, empatii a toleranci. Učíme děti si vzájemně naslouchat, být k sobě ohleduplní a vytvářet a prohlubovat mezilidské vztahy.

Vedeme děti k zodpovědnosti za vlastní práci a jednání, učení se z vlastních chyb, rozvoji samostatnosti, dodržování stanovených pravidel a komunikaci. Učíme je také rozeznávat hru od učení.

Každý týden se zaměřujeme na všestranný rozvoj dětí s povinnou předškolní docházkou. U všech dětí se pravidelně zaměřujeme na diagnostiku, ze které vycházíme tak, aby byly naplněny individuální rozvojové možnosti každého dítěte. Upřednostňujeme individuální a skupinovou organizační formu s prvky kooperace.

Snažíme se rozvíjet všechny stránky osobnosti dítěte. Proto připravujeme vzdělávací nabídku zaměřenou na hudební, pohybové, výtvarné, pracovní, grafomotorické, jazykové, řečové, dramatické, rozumové a jiné aktivity. Využíváme prožitkové, sociální, situační učení a učení hrou.

Budeme se dětem snažit zprostředkovat prožitkové učení, praktické zkušenosti, poznávací výlety a exkurze, kulturní zážitky a mnoho dalšího.